jsx项目 [1]

to convert a utf8 binary containing a json string into an erlang term:

1> jsx:decode(<<"{\"library\": \"jsx\", \"awesome\": true}">>).
[{<<"library">>,<<"jsx">>},{<<"awesome">>,true}]

2> jsx:decode(<<"{\"library\": \"jsx\", \"awesome\": true}">>, [return_maps]).
#{<<"awesome">> => true,<<"library">> => <<"jsx">>}

3> jsx:decode(<<"[\"a\",\"list\",\"of\",\"words\"]">>).
[<<"a">>, <<"list">>, <<"of">>, <<"words">>]

to convert an erlang term into a utf8 binary containing a json string:

1> jsx:encode([{<<"library">>,<<"jsx">>},{<<"awesome">>,true}]).
<<"{\"library\": \"jsx\", \"awesome\": true}">>

2> jsx:encode(#{<<"library">> => <<"jsx">>, <<"awesome">> => true}).
<<"{\"awesome\":true,\"library\":\"jsx\"}">>

3> jsx:encode([<<"a">>, <<"list">>, <<"of">>, <<"words">>]).
<<"[\"a\",\"list\",\"of\",\"words\"]">>

to check if a binary or a term is valid json:

1> jsx:is_json(<<"[\"this is json\"]">>).
true
2> jsx:is_json("[\"this is not\"]").
false
3> jsx:is_term([<<"this is a term">>]).
true
4> jsx:is_term([this, is, not]).
false

to minify some json:

1> jsx:minify(<<"{
 \"a list\": [
  1,
  2,
  3
 ]
}">>).
<<"{\"a list\":[1,2,3]}">>

to prettify some json:

1> jsx:prettify(<<"{\"a list\":[1,2,3]}">>).
<<"{
 \"a list\": [
  1,
  2,
  3
 ]
}">>
[1]https://github.com/talentdeficit/jsx