chkconfig命令

 • 简介

  更新、查询系统服务的runlevel information

 • 概述(synopsis):

  chkconfig --list [name]
  chkconfig --add name
  chkconfig --del name
  chkconfig [--level levels] name <on|off|reset|resetpriorities>
  chkconfig [--level levels] name
  
 • 实例:

  chkconfig --add nginx //增加nginx服务
  chkconfig --list nginx //列出nginx的服务启动情况
  chkconfig --level 35 sshd on //这样sshd服务会在系统运行级3和5下自动启动
  
 • 其他:

  ntsysv //图形化界面,要在这个界面中看到对应的服务需要执行完 chkconfig --add nginx